Njoftimi I Ankandit

NJOFTIMI I ANKANDIT

Përsëritje, hera II

 

 1. Autoriteti shites: Muzeu Historik Kombëtar, Adresa: Sheshi “Skënderbej” Tiranë, Tel: +35542223977
 2. Data e zhvillimit te ankandit: 30.06.2016, ora 11.00
 3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: E hapur
 4. Objekti i Shitjes: Shitje automjeti
 5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje automjeti, tip mercedes benz, prodhim i vitit 1996, benzinë, vëllim motori 2.000 cc, kambio manuale.
 6. Vlera fillestare: 162,500 (njëqindegjashtëdhjetedymijepesëqind) lekë
 7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Muzeu Historik Kombëtar, Sheshi “Skënderbej” Tiranë
 8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 30.06.2016, ora 11.00
 9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane autoritetit shites

Dokumente me pagesë:

Po X Jo
Monedha Lek Çmimi 300

 

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

 • Formulari i njoftimit;
 • Kërkesa për pjesëmarrje;
 • Formulari i ofertës;
 • Ftesa për oferte;
 • Formulari i njoftimit te fituesit;
 • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
 • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
 1. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

DOKUMENTAT E ANKANDIT

PROCESVERBALI I GJENDJES TEKNIKE

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

error: Content is protected !!